Należności Idea Agencji bankowej od Getbacku wynoszą przeszło 14 mln złotych

Należności grupy Idea Banku od czasu spółki GetBack wynoszą dokładnie 14, 3 mln złotych, z czego 8, trzech mln zł to obligacje, z 6 mln zł to "należności handlowe". Ogółem należności od GB egzystują 0, 006 proc. kwoty bilansowej Idea Banku, która na koniec 2017 r. wynosiła 24 mld zł.

Dodatkowo, należności Koncepcja Banku od funduszy inwestycyjnych, w portfelach których mieszczą się wierzytelności sprzedane za pośrednictwem Idea Bank w 2016 r. wynoszą 73, 2 mln zł i są regulowane terminowo, podał bank.

Idea Bank o należnościa od GetBacku

Po nawiązaniu do doniesień medialnych, Idea Bank informuje, że na 26 kwietnia 2018 r. stan należności grupy kapitałowej Idea Banku od czasu spółki GetBack SA wynosi 14, 3 mln złotych, w tym są to obligacje o wartości 8, trzech mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł. Należności od GetBack stanowią 0, 06 proc. sumy bilansowej Stajnie Idea Banku wynoszącej w koniec 2017 r. dwudziestu czterech mld zł.

Dodatkowo GetBack jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. - wartość należności Idea Agencji bankowej od tych funduszy kosztuje 73, 2 mln zł. "Obecnie należności Idea Agencji bankowej od funduszy z owego tytułu są regulowane terminowo" - podkreślono w komunikacie.

Idea Bank przypomniał, że umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki GetBack przez bank została podpisana 15 marca 2016 r. - wówczas sytuacja finansowa tej spółki nie budziła zastrzeżeń:

Według ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych w datę poprzedzającą podpisanie porozumienia, tj. na 31 grudnia 2015 r. łączne aktywa GetBack wynosiły 655 mln zł, w tym wartość portfeli wierzytelności 422 mln zł oraz inwestycje przy podmioty stowarzyszone (fundusze inwestujące w portfele wierzytelności) 77 mln zł. Zobowiązania sumarycznie wynosiły 470 mln złotych, w tym zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 254 mln złotych, (w tym zobowiązania krótkoterminowe 132 mln zł), a zobowiązania handlowe 173 mln zł.

W 2015 r. GetBack zrealizował zysk netto wysokości 120 mln, w I kw. 2016 - 38 mln złotych, zaś w I półr. 2016 r. zysk sięgnął 74 mln zł.

Bank w komunikacie podkreśla, że "nie posiadając jakichkolwiek bądź dodatkowych informacji poza dostępnymi na rynku, bankowi trudno spekulować co jest podstawą obecnych problemów płynnościowych GetBack".

Spółka była dobrze oceniana przez rynek kapitałowy. GetBack uzyskiwał rating firm i pozytywne rekomendacje domków maklerskich, a jej instrumenty były nabywane przez fundusze inwestycyjne.