BIEC - wskaźnik koniunktury WWK, listopad 2017

BIEC: "Gospodarka osiągnęła maksimum mocy"

Ostatnie miesiące wyraźnie pokazują, że gospodarka osiągnęła maksimum swych mocy i w kolejnych miesiącach najwyżej utrzyma status quo - napisało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) w listopadzie spadł o 0, dziewięć pkt.

Wskaźnik ten z wyprzedzeniem informuje na temat przyszłych tendencjach w gospodarce krajowej.

Według BIEC główną siłą napędową dotychczasowego przyrostu była konsumpcja. Dalszy jej wzrost jest silnie ograniczony nasilającą się inflacją, jaka dotyczy w największym stopniu cen żywności. "Niepewność i rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie sprzyjają inwestowaniu" - podkreślono w komunikacie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w listopadzie br. pięć pozostało na pułapie z października, a 4 się pogorszyły.

BIEC wskazuje, że tempo napływu nowych zamówień do firm nie zmieniło się istotnie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znaczący przyrost zamówień dotyczy głównie dużych obcych firm działających w Polsce, mających stałych zagranicznych odbiorców. Duża część przedsiębiorstw korzysta z dobrej światowej koniunktury. "W dalszym ciągu nie widać zwiększonego napływu zleceń na dobra inwestycyjne" - zaznaczono.

W komunikacie zwrócono uwagę, że w ostatnim miesiącu w magazynach firm zwiększył się pułap zapasów wyrobów gotowych, jak - jak oceniono a mianowicie o tej porze roku jest zjawiskiem normalnym. "W tych branżach, gdzie przedmioty można przechować przez kilkanaście miesięcy, produkcja odkładana wydaje się na poczet wzmożonych przedświątecznych zakupów" - wyjaśniono.

Przedsiębiorcy sygnalizują pogorszenie się sytuacji finansowej

Według BIEC przy październiku br. przedsiębiorcy sygnalizowali pogorszenie sytuacji finansowej przy zarządzanych przez nich kompaniach. Potwierdzają to ostatnio opublikowane dane GUS nt. zysków i kosztów w przedsięwzięciach zatrudniających powyżej 50 pracowników. W trzecim kwartale br. pogorszyła się relacja profitów do kosztów, głównie za pomocą szybkiego wzrostu tych minionych.

Wzrost kosztów prowadzonej działalności gospodarczej szczególnie intensywny jest dla firm drobnych, których statystyka GUS nie obejmuje. W badaniach ankietowych pogorszenie ocen na temat stanu finansów w naszej grupie przedsiębiorstw jest wyrazista.

"W dalszym ciągu obserwujemy pogarszanie się wydajności pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Niewielka pozytywna zmiana z ubiegłego miesiąca okazała się nieważny dla dominującej od końca ubiegłego r. negatywnej tendencji. Główną podstawą pogarszającej się wydajności roboty jest zapaść w lokatach, w szczególności w inwestycjach sektora prywatnego. Proste rodzaje zwiększania wydajności pracowników wyjąwszy wyposażenia ich w nowoczesne technologie - wyczerpały się" - dodano w komunikacie.

BIEC tłumaczy, że - podobnie jak przed miesiącem - oceny pracownik przedsiębiorstw na temat ogólnej sytuacji gospodarczej nie zmieniły się. Zdaniem instytutu, menadżerowie firm wykazują sporą odporność na krótkookresowe zmiany przy napływie nowych zamówieniach, miary produkcji czy sytuacji finansowej w zarządzanych przez wymienionych firmach.

Oceny dzięki temat ogólnej sytuacji odrzucić zmieniają się znacząco od momentu połowy 2014 roku, an odsetek firm odczuwających ulepszenie sytuacji jest niemal zrównoważony odsetkowi firm odczuwających do niej pogorszenie" - zauważono.

Ponadto wskazano, że w utrzymujący się względem poprzedniego miesiąca poziom podaży pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po usunięciu wpływu czynników sezonowych) - od czasu początku roku pieniądza przybywa znacznie wolniej niż przy analogicznych okresach lat ubiegłych. Zwrócono też uwagę na obserwowany od ponad dwóch lat zdecydowany odwrót gospodarstw domowych od kredytów konsumpcyjnych oraz ostudzenie nastrojów na warszawskiej giełdzie.

GUS: w I kwartale 2018 zarejestrowano około 96 milionów urodzeń